Play

Kontaktujte nás

Awesome Image Awesome Image

Všeobecné ustanovenia

Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané v súlade so zákonom § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“), v platnom znení. Záujemca uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze poskytovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@unwrap.sk. Osobné údaje zákazníkov poskytovateľ nepredáva žiadnej tretej strane.

V rámci využívaní služieb našeho webu (ďalej „Platforma https://shop.unwrap.sk, alternatívne redirect domény https://www.unwrap.sk a https://academy.unwrap.sk alebo „Platforma“) s nami zdieľate Vaše osobné údaje. Plne si teda uvedomujeme zodpovednosť, ktorá prichádza s tým, že nám Vaše osobné údaje zveríte, a preto ich náležitým spôsobom chránime. Zaviedli sme všetky dostupné opatrenia, ktorými cielime zabezpečiť to, aby Vaše údaje ostali v bezpečí a chránené pred ich stratou alebo zneužitím.

Zákazník súhlasí, aby mu poskytovateľ posielal na jeho email informácie o aktuálnych ponukách, prípadne o zmenách VOP, či iných zmenách týkajúcich sa nakupovanej služby. Tento súhlas je taktiež potvrdený zákazníkom aktívnym odklikom pri odosielaní objednávky. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je zákazník oprávnený kedykoľvek odvolať emailom na info@unwrap.sk alebo nesúhlasom zaslaným na adresu sídla poskytovateľa.

Aké údaje spracúvame, na aký účel a po aký dlhý čas?

Spracúvame výhradne osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie jedného z nasledovných účelov:

Vedenie účtovníctva

Všetky osobné údaje objednávateľov či študentov a absolventov resp. iných osôb vedených v účtovníctve v rozsahu meno, priezvisko, adresa, v prípade právnických osôb aj fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH, názov a sídlo firmy), tiež údaje o platbách, telefónne číslo a email spracúvame na účely vedenia účtovníctva a plnenia povinností, ktoré nám zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov vyplývajú. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov.

Objednávka služieb

Osobné údaje záujemcov o kurz, resp. klientov či zákadzníkov spracúvame prostredníctvom online formulára na tejto web stránke v rozsahu meno, priezvisko, adresa, v prípade právnických osôb aj fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH, názov a sídlo firmy), tiež údaje o platbách, telefónne číslo, spôsob platby a údaje o kurze na účel prijatia, potvrdenia a vybavenia objednávky formou emailu, rovnako tak na ďalšiu komunikáciu resp. spotrebu služby klientom v podobe online prezenčného kurzu.

Vzdelávacia činnosť

Osobné údaje záujemcov, objednávateľov, študentov a iných kontaktných osôb a účastníkov vzdelávacej služby spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa, v prípade právnických osôb aj fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH, názov a sídlo firmy), tiež údaje o platbách, telefónne číslo, spôsob platby, údaje o kurze údaje o poskytovaní vzdelávacej služby, ďalšie údaje získané počas poskytovania vzdelávacej služby za účelom predzmluvnej komunikácie, prihlášky na kurz, zaradenia do harmonogramu, poskytnutia vzdelávacích služieb a prípadnej certifikácie. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy. Osobné údaje v rámci komunikácie so záujemcami, či absolventami uchovávame max. po dobu 6 mesiacov. Osobné údaje objednávateľov a študentov spracúvame počas doby poskytovania vzdelávacích služieb a následne uchovávame po dobu  5 rokov od zániku zmluvy.

Cookies

Cookies spracúvame pre účely zabezpečenia funkčnosti a plynulej prevádzky našej našej webovej stránky a všetkých jej častí, rovnako tak pre účely marketingu. Právnym základom na spracúvanie cookies je súhlas návštevníka webstránky, ktorý nám odovzdáva zakliknutím príslušného tlačidla na spodnej časti webu. Súhlas so spracúvaním cookies má úžívateľ možnosť kedykoľvek odvolať v nastaveniach svojho internetového prehliadača. Cookies uchovávame po dobu 12 mesiacov. Viac informácií o cookies, ktoré používame nájdete v nastaveniach cookies v prehliadači, resp. v nastaveniach cookies v spodnom paneli hneď veďľa tlačidiel súhlasím/nesúhlasím.

Tretie strany

Ktorým tretím stranám poskytujeme Vaše osobné údaje?

Tretím stranám poskytujeme osobné údaje len v prípade, že nám táto povinnosť vyplýva z osobitého zákona, alebo je nevyhnutné učiniť tak z dôvodu plnenia zmluvy. Ide predovšetkým o orgány verenej správy resp. iné subjekty s adekvátnym oprávnením.

Vaše osobné údaje tiež zdieľame so sprostredkovateľmi služieb v oblasti účtovníctva, web hostingu a iných technologických služieb, ktoré súvisia s chodom webstránky a zabezpečujú napr. funkcionalitu platobnej brány, košíka, užívateľského účtu a podobne. Jedná sa o nasledovné subjekty:
• Websupport, s.r.o.
• WordPress.org
• WooCommerce Ireland Ltd.
• Google LLC
• Automattic Inc.
• Externý účtovník
• Fakturačný sofvér KROS a.s.

Práva užívateľa

Na základe právnej úpravy EÚ o ochrane osobných údajov, má zákazník nárok na rôzne práva, ktoré mu pomáhajú kontrolovať používanie a spracovanie jeho osobných údajov.

Zákazník má nárok byť informovaný o tom, ktoré osobné údaje, týkajúce sa jeho osoby, sú spracované, na aký účel, na akom právnom základe a komu sú jeho údaje sprístupnené.

Zákazník má právo na opravu alebo vymazanie nepresných, nekompletných alebo zastaraných osobných údajov. Taktiež má právo zo závažných legitímnych dôvodov vzniesť námietku ku spracovaniu svojich osobných údajov, ako napr. namietanie proti profilovaniu založenému na oprávnenom záujme.

Zákazník má právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov ze účelom priameho marketingu.

Zákazník má právo právo získať osobné údaje, ktoré o ňom spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Má tiež právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu poskytovateľovi.

Záverčné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo na zmenu ich obsahu a rozsahu v prípade, že nastane zmena v procesoch spracúvania osobných údajou našou spoločnosťou.